Kotiin vietävien palveluiden palvelualusta – Osallistumiskutsu

2M-IT Oy pyytää ehdokkaita lähettämään osallistumishakemuksen Kotiin vietävien palvelujen palvelualustan neuvottelumenettelyyn.

Olemme vastuumme tunteva, omistajien toimintaa tukeva kehittäjäkumppani. Kehitämme tulevaisuuden palveluja kansalaisten ja ammattilaisten käyttöön huomioiden maakuntien muuttuvat tarpeet. Keskeisimmät palvelumme ovat sote-ammattilaisjärjestelmien tuotannon aikaiset palvelut, modernit infrapalvelut, projektitoiminta ja kehittäminen. Lisäksi tuotamme laadukkaita ja kustannustehokkaita tukipalveluja.

2M-IT on julkisomisteinen, voittoa tavoittelematon, Suomen suurin sote ICT-palveluja tuottava osakeyhtiö. Suurimmat omistajamme ovat VSSHP, SATSHP, EKSOTE, CAREA, KSSHP, PHHYKY, VSHP sekä Porin kaupunki.

Hankinnasta tehdään sopimus yhden (1) toimittajan kanssa. Solmittava sopimus tulee olemaan osa 2M-IT Oy:n uutta palvelutuotetta. Tavoitteena on, että kaikilla 2M-IT:n asiakkailla on mahdollisuus ottaa palvelu käyttöön omien tarpeidensa ja aikataulujensa mukaisesti.

 

Hankinnan kohde

2M-IT:n tavoite on tuottaa asiakkailleen kotiin vietäviä palveluja tukeva alustapalvelu. Alustapalvelulla nähdään olevan kysyntää ensivaiheessa kotihoidon, kotisairaanhoidon sekä kuntouttavan kotona tapahtuvan hoidon tukena. Alustapalvelua tullaan jatkossa hyödyntämään laajemmaltakin, myös erikoissairaanhoidon toimialueella.

Tulevaisuudessa kotihoidon asiakkaiden ja ammattilaisten arkea helpottamaan hankitaan lisääntyvissä määrin etäseurantaa ja -hallinnointia tukevia teknologioita, jonka johdosta perinteisiä käyntejä voidaan korvata virtuaalikäynneillä. Teknologian käytön myötä mahdollistuu myös erilaisten palvelutuotantomuotojen kohdistaminen profiloidusti asiakkaille heidän tarpeidensa mukaisesti. Tulevaisuudessa lääkäripalveluita tullaan toimittamaan entistä enemmän virtuaalisina konsultointipalveluina kotona työskenteleville kotihoidon ammattiryhmille. Edellytyksenä tälle on tuottaa etänä työskentelevälle lääkärille tarvittava informaatio teknologiaa käyttäen.

Ikäihmisten ja erityisryhmien osalta perheiden kytkeminen osaksi asiakkaan palveluprosessia mahdollistuu uudella tavalla kotiin vietävän teknologian kautta. Tämä osaltaan nostaa perheiden merkitystä palveluiden tuotannossa ja edelleen tukee julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon pyrkimyksiä kyetä hoitamaan kasvava palvelutarve käytössä olevien resurssein.

Kotiin vietävät palvelut pitää voida kytkeä organisaation muuhun toimintaan ja niiden kehitys tulee pohjautua mahdollisuuksien mukaan jo olemassa oleviin avoimiin ratkaisuihin.

Toteutuksessa tulee hyödyntää:

  • Avoimia rajapintoja ja standardeja
  • Asiakkaalla jo olemassa olevia järjestelmiä
  • Kansallisesti jo kehitettyjä ratkaisuja
  • Hyödyntämällä laajasti eri tietolähteitä

Alustan rajapintojen tulee mahdollistaa mitta- ja turvalaitteiden, kytkemisen osaksi ratkaisua sekä liitokset muihin ulkoisiin järjestelmiin avoimia rajapintoja hyödyntäen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimustiivistelmä: Teknologia tukee kotihoidon asiakkaan omatoimisuutta ja turvallisuutta – eroja käyttöönotossa maakuntien välillä.

 

Lisätietoa:

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000812

https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen/toimivat-vanhuspalvelut/vanhuspalvelujen-tila

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80132/06_2017_Laatusuositusjulkaisu_fi_kansilla.pdf

Hankinnan arvioitu arvo on noin 3 – 10 mjl. € sopimuskaudella, sitoumuksetta.

Lisätietoja Mercell-järestelmässä.