Solidabis mukana digitalisoimassa suomalaista terveydenhuoltoa

Solidabis on luovia ja kestäviä ratkaisuja rakentava käytännönläheinen digiosaamisten yhdistäjä. Yrityksessämme työskentelee yli 50 ammattilaista ohjelmistokehityksen, prosessikehityksen ja palvelumuotoilun alueilla. Toimistomme sijaitsevat Kaarinassa ja Helsingissä.

Erottaudumme tekijöidemme hinta/laatusuhteella sekä keskittymällä olennaiseen, joka näkyy työmme kirkkaassa jäljessä. Vastaamme tekemisistämme suoraviivaisesti. Tutustu Solidabikseen tarkemmin osoitteessa solidabis.com

Asiantuntijoitamme työskentelee projekteissa niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Olemme olleet mukana useissa hankkeissa mm. pankki- ja eläkevakuutussektoreilla sekä sote-sektorilla. Yksi sote-sektorin hanke, jossa asiantuntijoidemme kädenjälki näkyy vahvasti, on Lomake UNA.

Esimerkkicase: Lomake UNA

Solidabis on toteuttanut yhteistyössä Una Oy:n kanssa potilasasiakirjojen tuotantoa ja hallintaa tehostavan uuden lomakejärjestelmän ”Lomake UNA”, joka otetaan laajasti eri sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden käyttöön. Lomake UNA on valtakunnallinen palvelu terveydenhuollon ammattihenkilöiden lausuntojen ja todistusten tuottamiseen ja tallentamiseen Kansallisen potilastiedon arkistoon.

”Lomake UNA on ensimmäinen UNA-projektina toteutettu koko sote-toimialan käyttöön tarkoitettu järjestelmäriippumaton ja modulaariseen arkkitehtuuriin perustuva toteutus.”

Palvelua kehitetään joustavasti ja ketterästi toiminnallisten tarpeiden sekä Kanta-palvelujen hyödyntämismahdollisuuksien kehittyessä. Lomake UNA on saanut Viestintäviraston kriteerien mukaisen vaatimustenmukaisuustodistuksen ja se voidaan ottaa käyttöön yhteistyöhön osallistuneissa organisaatioissa niin erikoissairaanhoidossa kuin perusterveydenhuollossa.

Järjestelmäriippumaton ja modulaarinen

UNA lomakejärjestelmästä luotiin tarkoituksella järjestelmäriippumaton ja modulaariseen konttiteknologiaan perustuva.

”Tämän ansiosta sovellusta voidaan kehittää joustavasti ja ketterästi toiminnallisten tarpeiden sekä Kanta-palvelujen hyödyntämismahdollisuuksien kehittyessä.”

Lomakesovelluksen toteutuksessa on pyritty minimoimaan muutosvaikutukset nykyisiin potilastietojärjestelmiin. Modulaarisella toteutusmallilla pyritään varmistamaan se, että uuden sukupolven asiakas- ja potilastietojärjestelmien osalta voidaan integraatiomalliksi valita tavoitetilassa esimerkiksi ”SMART on FHIR” ilman vaikutuksia varsinaiseen Lomake UNA-sovelluksen ydintoiminnallisuuteen

Ketterästi ja riskejä minimoiden

Projektissa käytetty läpivientimalli pohjautuu Agile/Scrum -menetelmään. Riskejä on minimoitu jakamalla ohjelmistokehitys lyhyisiin iteraatioihin, joiden pituus on tyypillisesti kahdesta neljään viikkoa. Kukin iteraatio käsittää niin suunnittelun, tarkennuksen, koodauksen kuin testauksenkin jatkuvan julkaisun mallilla (”continuous delivery”). Jokaisen iteraation lopussa tuotetaan julkaisukelpoinen ohjelmisto. Solidabiksen toimintatapa nojaa jatkuvan julkaisun malliin ja siihen, että kukin vastaa omasta työstään.

”Solidabiksen henkilöstölähtöisen kehittämisen tavoitteena on, että organisaatio oppii tekemällä, kokemuksia jalostamalla ja parhaita toimintamalleja keräämällä.”

Lomake UNAn esittelyvideo: