Kehitämme sosiaali- ja terveys­palveluihin ratkaisuja, jotka tuottavat hyvinvointia ihmisille.

Julkisomisteisena yhtiönä meillä on yhteiskunnallinen vastuu, joka edellyttää kustannustehokkaiden palveluiden tuottamista, vastuullisten julkisten hankintojen tekemistä sekä vuoropuhelun rakentamista omistajiemme, kumppaniemme ja päättäjien kanssa. Haluamme tarjota työntekijöillemme turvallisen ja tasavertaisen työyhteisön, jossa panostetaan työhyvinvointiin ja työtyytyväisyyteen. Hyvinvoiva työntekijä on yrityksemme tärkein voimavara.

Tarkastelemme 2M-IT:llä yritysvastuullisuutta ESG-viitekehyksen kautta (Enviromental, Social, Governance).

 

2M-IT:läisille tärkeitä ympäristövastuun asioita ovat:

 • energiatehokkuus
 • jätteiden hallinta ja kierrätys
 • kuljetukset ja matkustaminen
 • tuotteiden ja palvelujen ekologinen kestävyys
 • ympäristövastuulliset hankintaketjut

 

Olemme sitoutuneet huomioimaan toiminnassa ympäristövaikutukset. Pyrimme välttämään ympäristön kannalta haitallisia vaikutuksia ja optimoimaan luonnonvarojen kulutusta mahdollisuuksien mukaan UN Global Compactin kohtien 7, 8, 9 mukaisesti.

Mahdollistamalla toimivan hybridityömallin vähennämme tehokkaasti työmatkaliikennettä. Yrityksemme sisäiset matkustussäännöt korostavat julkisen liikenteen hyödyntämistä työmatkoissa.

Panostamme toimipisteidemme kierrätyksen kehittämiseen ja parantamiseen. Encore Ympäristöpalvelut on kouluttanut henkilöstöä kierrätyksessä ja meille on räätälöity omat kierrätysohjeet toimipisteillemme.

Ympäristövastuullisuus näkyy myös tuotteidemme elinkaaren hallinnassa.

 

2M-IT:läisille tärkeimpiä sosiaalisen vastuun tekijöitä ovat:

 • työhyvinvointi
 • työtyytyväisyys
 • työntekijöiden sitoutuminen
 • ​​​​​​​​​​​​​​työntekijöiden koulutus ja kehitys
 • tuotteiden ja palvelujen turvallisuus

Työhyvinvoinnin toteutumista mitataan vuosittain henkilöstötutkimuksella ja tulokset käydään läpi henkilöstön kanssa. Työhyvinvointia tukee kattava työterveyshuolto, työsuojelutoimikunta, henkilöstön ensiapukurssit ja laajat henkilöstöedut.

Työnantaja tukee henkilöstön ammatillista osaamista ja sen kehittymistä. Työntekijän koulutustarpeet ja osaamisen kehittymissuunnitelma käydään lävitse tavoite- ja kehityskeskustelun yhteydessä vuosittain.

Yhdenvertaisuus

Jokaisella työntekijällä on yhtäläiset mahdollisuudet asiallisiin työoloihin ja työvälineisiin. Samanarvoisesta työstä tulee maksaa palkkaa samoilla ehdoilla tehtävän vaativuuden, henkilön osoittaman työmenestyksen ja työssä saavutettujen tulosten perusteella.

Yhdenvertaisuuden toteutumisen tueksi olemme laatineet Työyhteisön kehittämissuunnitelman.

UN Global Compactin mukaisesti meillä:

 • Kohdellaan kaikkia työntekijöitä reilusti ja tasa-arvoisesti kansainvälisen ihmisoikeusjulistuksen mukaisesti. (UNGC 1)
 • Ei hyväksytä lapsityövoiman käyttöä eikä minkäänlaista pakkotyön muotoa tai muita ihmisoikeuksien loukkauksia. (UNGC 2, 4, 5)
 • Kunnioitetaan yhdistymisvapautta ja työntekijöiden vapautta järjestäytyä ammatillisesti. (UNGC 3)
 • Kunnioitetaan jokaisen yksilön arvoa, yksityisyyttä ja oikeuksia, eikä suvaitse minkäänlaista syrjintää, uhkailua, häirintää tai loukkauksia. (UNGC 6)
 • Huolehditaan siitä, että yrityksen työntekijät työskentelevät turvallisessa ympäristössä.
 • Järjestetään säännöllisesti työntekijä- ja kehityskeskusteluja.

 

2M-IT:läisille olennaisimpia yhteiskunnallisen ja hallinnollisen vastuun tekijöitä ovat:

 • kyberturvallisuus ja tietosuoja
 • eettiset toimintatavat
 • korruption ja lahjonnan vastaisuus
 • vastuulliset hankintakäytännöt
 • johdon riippumattomuus

 

Henkilöstö ja yrityksen johto on sitoutunut 2M-IT Oy:n Eettisiin periaatteisiin. Eettiset periaatteet perustuvat yhtiön arvoihin ja kansainvälisiin, UN Global Compactin luomiin periaatteisiin, joiden tavoitteena on edistää yritysten kestävää kehitystä ja hyvää yrityskansalaisuutta. Eettiset periaatteet ohjaavat työtämme kaikilla liiketoiminta-alueilla.

Korruption vastaisuus ja johdon lahjomattomuus

Lahjonta ja korruptio ovat toiminnassamme kiellettyjä. Yhtiö ja sen työntekijät eivät saa antaa tai vastaanottaa mitään suoria tai epäsuoria lahjuksia tai muita etuja, joita  voidaan pitää lahjuksina tai korruptiona (UNGC 10).

Seuraamme hyvän hallintotavan (Corporate Governance) käytäntöjen kehittymistä yrityksemme toiminnassa ja  hyödynnämme niitä soveltuvin osin omassa toiminnassamme.

Yhtiössä noudatetaan tietoturvan ja tietosuojan periaatteita.

Toimimme SOTE-sektorilla huoltovarmuuden kannalta kriittisiä palveluita tuottavien organisaatioiden IT-palvelutuottajana. Asiakkaidemme luottamus yrityksen tietoturvallisuuden tasoon on yksi liiketoiminnan avaintekijöistä, minkä vuoksi meidän tulee turvata tuotettujen palveluiden ja käsiteltävien tietojen tietoturva kaikissa olosuhteissa.

 • Tietoturvatyön toteutumisen perusteella 2M-IT Oy:lle on myönnetty Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä ISO/IEC 27001:2013 sertifikaatti 2.11.2022.
 • Sertifikaatti kattaa kaikki yrityksen tuottamat palvelut, toimipisteet ja asiakkaat.

Lisää sertifikaateistamme löydät täältä Yritys > Sertifikaatit ja laatu

Whistleblowing- ilmoituskanava

Whistleblowing-ilmoituskanava on meille tärkeä työkalu vastuullisen yritys- ja organisaatiokulttuurin edistämiseksi.

Whistleblowingilla tarkoitetaan ilmoituskanavapalvelua, jonka avulla voi ilmiantaa väärinkäytöksiä tai epäiltyjä väärinkäytöksiä. Whisteblowing -ilmoituskanavan käyttäminen organisaatiossa vähentää väärinkäytösten todennäköisyyttä ja edistää yrityksen eettisten ohjeiden jalkauttamista. Whistleblowing-palvelu on 2M-IT Oy:n työntekijöiden ja ulkoisten osapuolten käytettävissä.

Kaikilta 2M-IT:n työntekijöiltä edellytetään, että he noudattavat jokapäiväisessä työssään yrityksen eettisiä periaatteita, käytäntöjä, sääntöjä ja yritystä koskevaa lainsäädäntöä. Jos työntekijällä on vahva epäilys väärinkäytöksestä, hän voi tehdä asiasta ilmoituksen whistleblowing-palvelun kautta. Työntekijällä on velvollisuus tehdä ilmoitus esimerkiksi seuraavista: lahjonta, suosiminen, tietojen muuttaminen, yrityksen etuuksien väärinkäyttäminen, uhkailu tai painostus, virka-aseman väärinkäyttö ja sidonnaisuudet. Ilmoitukset on aina tehtävä vilpittömässä mielessä.

Kuka tahansa voi tehdä ilmoituksen myös nimettömänä. Whistleblowing-palvelu on ulkopuolisen tahon tarjoama, ja alusta on salattu ja salasanasuojattu. Metadataa ei tallenneta eikä IP-osoitteita voi jäljittää. Nimetöntä ilmoittajaa on näin ollen mahdoton tunnistaa. Jätettyään ilmoituksen nimetön ilmoittaja saa ID:n ja salasanan. Ilmoittaja voi sen jälkeen kirjautua palveluun, lukea whistleblowing-tiimin vastaukset ja lähettää tiimille viestejä.

Ilmoita 2M-IT:n ilmoituskanavaan osoitteessa:

https://2m-it.ilmoituskanava.fi

Tietosuojaseloste:

https://2m-it.fi/wp-content/uploads/2022/06/Tietosuojaseloste_ilmoituskanava_2M-IT-Oy_.pdf