Artikkelit

Digitalisaatio kotihoidon tukena – kohti elämäniloista ja turvallista huomista

2M-IT on mukana luomassa digitaalisia kotihoitoa tukevia palveluja. Tavoitteena on saada palveluita laajasti niin sairaanhoitopiirien, kuntayhtymien kuin kuntien ja kaupunkien käyttöön, jotta asukkaille voidaan mahdollisimman pitkään turvata omassa kodissa asuminen.

Suomessa ikääntyvän väestörakenteen myötä sosiaali- ja terveydenhoidossa tarvitaan uusia digitaalisia palveluita, jotka tukevat turvallista asumista kotona ja kohentavat elämänlaatua.

Ikärakenteen muutosten myötä tarve ikäihmisten palveluille tulee kasvamaan huomattavasti. Samaan aikaan työvoiman saatavuus laskee eläköityvien ikäluokkien poistuessa työmarkkinoilta.

Tällaisen muutoksen edessä on kolme vaihtoehtoa; julkishallinnon työn massiivinen siirto hallinnosta hoivatyöhön, automatisaatioasteen merkittävä lisääminen tai poliittinen päätös palvelutasojen laskemisesta. Viimeinen kohta tarkoittaa ihmisten heitteillejätön lisääntymistä, jollaista uutisoitiin vuoden 2019 alussa. Tämä on pyrittävä estämään kaikilla mahdollisilla tavoilla, jonka myötä kahteen ensin mainittuun tulee panostaa kaikin keinoin.

Hoivaavat kädet eivät lopu kesken, kun hoitotyö ohjataan oikein

2M-IT:n uudet palvelut tukevat edellä mainittuja haasteita ennakoiden.

”2M-IT:n omistajat ovat vuoden 2018 aikana määritelleet 2M-IT strategian kulmakivet. Merkittävänä tekijänä on automaation lisääminen sote-palveluiden tuottamisessa, jotta pystytään vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin”, kertoo 2M-IT:n toimitusjohtaja Jari Nevalainen.

2M-IT on tehnyt haasteiden ratkomiseksi kehitystyötä yhdessä Elisa Oyj:n kanssa. Uudet digitaaliset kotihoitoa tukevat palvelut kantavat nimeä ePalvelut Kotiin. Palvelu sisältää kotiin asennettavaa huippuluokan teknologiaa, joista hyötyvät niin hoitotyön ammattilaiset, asukkaat kuin asukkaiden omaisetkin.

Asukkaan ei tarvitse itse opetella uutta tekniikkaa, vaan kotiin asennettava teknologia toimii häiritsemättä taustalla automaattisesti havainnoiden asukkaan arkea ja oppien arkirutiinit.

Ammattilaiset saavat laitteiden havaitsemista poikkeamista ilmoituksia. Tarvepohjaisen hoidon avulla henkilökohtaista hoitoaikaa voidaan lisätä sekä ohjata tehokkaasti ja inhimillisesti tukemaan vanhuksen tilannetta, tarvittaessa suoraan jopa erikoissairaanhoidon toimenpiteisiin.

Palvelu helpottaa myös lähiomaisten hoitotyötä, sillä myös he voivat yhtä lailla hyödyntää teknologiaa. Lähiomaiset voivat esimerkiksi nähdä mobiilisovelluksesta asukkaan arjessa havaitut poikkeamat ja saada niihin liittyviä hälytyksiä sekä reagoida niihin.

Kokonaisvaltaiset digitaaliset ratkaisut puitejärjestelyn avulla

2M-IT on yhdessä omistaja-asiakkaidensa ja yhteistyökumppaneidensa kanssa suunnitellut uusia digitaalisia palveluita. Hankinnat ovat valmisteltu ja toteutettu 2M-IT:n puitejärjestelyn avulla.

Vastaavaa ei ole yhtä mittavassa laajuudessa aikaisemmin toteutettu ja tuotteistettu, joten on sanomattakin selvää, että ilmassa leijuu uutuudenintoa. Ensimmäisten käyttöönottojen on tarkoitus käynnistyä alkuvuoden aikana, joista saatujen kokemusten perusteella palvelua kehitetään edelleen.

Kysyntä ja mielenkiinto uusia palveluita kohtaan on ollut jo vilkasta, eikä ihme, sillä ne vastaavat suoraan niihin haasteisiin, jotka ovat nyt ja tulevaisuudessa sosiaali- ja terveysalan kipukohtia.

2M-IT:n kotiin vietävien palvelujen palvelualusta hankintavaiheeseen

Tulevaisuudessa kotihoidon asiakkaiden ja ammattilaisten arkea helpottamaan hankitaan lisääntyvissä määrin etäseurantaa ja -hallinnointia tukevia teknologioita, jonka johdosta perinteisiä käyntejä voidaan korvata virtuaalikäynneillä. Lääkäripalveluita tullaan myös toimittamaan entistä enemmän virtuaalisina konsultointipalveluina kotona työskenteleville kotihoidon ammattiryhmille. Edellytyksenä tälle on tuottaa etänä työskentelevälle lääkärille tarvittava informaatio teknologiaa käyttäen.

Hankittava palvelualusta tukee organisaatioiden toimintaprosesseja ja on osa suurempaa toiminnanohjauksen kokonaisuutta. Kotiin vietävät palvelut pitää voida kytkeä organisaation muuhun toimintaan ja niiden kehitys tulee pohjautua mahdollisuuksien mukaan jo olemassa oleviin avoimiin ratkaisuihin.

Tavoitteena joustava hoitotyö yhdessä asiakkaan kanssa

Hankinnan kohteena olevan ratkaisun tavoitteena on kehittää osallistuvien organisaatioiden kotihoidon, kotisairaanhoidon sekä kuntouttavan kotona tapahtuvan toiminnan toiminnanohjausta ottamalla käyttöön kotiin vietävien palvelujen palvelualusta.

Ekosysteemin eli palvelualustan ympärille rakentuvat palvelut toteutetaan aktiivisesti kehittyvän palvelukokonaisuuden periaatteella ja kansalainen keskiössä. Julkisen sektorin palvelut tukevat palvelualustan avulla entistä paremmin kotona pärjäämistä ja ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa. Palvelualusta mahdollistaa tulevaisuudessa myös hyvinvoivan kansalaisen oman terveyden seurannan mahdollistamalla omien hyvinvointia tukevien palvelujen liittämisen palvelualustaan.

Kotiin vietävien palvelujen palvelualusta ja asiantuntijapalvelu hankintaan

Hankkeen seuraava etappi on kotiin vietävien palvelujen palvelualustan ja sen toteuttamiseen tarvittavan asiantuntijaresurssien hankinta, joka on tarkoitus saada valmiiksi kevään 2019 aikana.

Hankintaa on valmisteltu yhteistyössä EKSOTE:n, PHHYKY:n sekä EPSHP:n asiantuntijoiden kanssa. Palvelukokonaisuutta rakennetaan ja kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa.

Hankintailmoitus ja osallistumispyyntö on julkaistu Hilmassa. Osallistumishakemukset tulee jättää 21.01.2019 klo 12.00 mennessä.

2M-IT:n toimitusjohtaja Jari Nevalainen odottaa kilpailutuksen tuottavan ICT-ratkaisuja, jotka mahdollistavat vanhuksille kotona tarjottavien palvelujen tuomisen uudelle tasolle. Jotta saataisiin parhaat ratkaisut, toivotaan mahdollisimman monen ICT-yrityksen osallistuvan hankintaprosessiin.

Lisätietoa:

Jari Nevalainen, toimitusjohtaja / 2M-IT, jari.nevalainen@2m-it.fi

Satu Ylisiurua-Hemminki, lakiasiainjohtaja / 2M-IT, satu.ylisiurua-hemminki@2m-it.fi

2M-IT Oy

2M-IT on julkisomisteinen, voittoa tavoittelematon, 13 maakunnan ja 14 sairaanhoitopiirin alueella toimiva Suomen suurin sote ICT-palveluja tuottava osakeyhtiö.

Olemme vastuumme tunteva, omistajien toimintaa tukevaa kehittäjäkumppani. Kehitämme tulevaisuuden palveluja kansalaisten ja ammattilaisten käyttöön huomioiden asiakkaiden muuttuvat tarpeet. Keskeisimmät palvelumme ovat sote-ammattilaisjärjestelmien tuotannon aikaiset palvelut, modernit infrapalvelut, projektitoiminta ja kehittäminen. Lisäksi tuotamme laadukkaita ja kustannustehokkaita tukipalveluja.