Artikkelit

2M-IT Oy:n asiakaskirje 30.1.2019

Lue 2M-IT:n asiakaskirje 30.1.2019 täältä >>

Tammikuun asiakaskirjeessä:

 • 2M-IT:n vuosi 2019.
 • Tutustutaan tarkemmin 2M-IT:n toimintaan.
 • Katso tulevat tapahtumat.
 • Varaudu maaliskuun asiakastyytyväisyyskyselyyn.
 • Lue, miten langaton kirjausjärjestelmä tehostaa hoitotyötä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä.
 • Käytä hyväksesi ainutlaatuinen tilaisuus vaikuttaa 2M-IT:n asiakaskirjeen sisältöön vastaamalla lyhyesti, mistä aiheista haluaisit kirjeistämme lukea.

Suunta vuodelle 2019

Vuosi 2019 on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin. Pyysimme lakiasianjohtajaamme Satu Ylisiurua-Hemminkiä kertomaan, millainen vuosi 2018 oli 2M-IT:lle ja millaisia suunnitelmia 2M-IT:llä on alkaneelle vuodelle.

Minkälainen vuosi 2018 oli 2M-IT:lle?

Aloitin 2M-IT:n lakiasiainjohtajana loppuvuodesta 2018. Samaan aikaan 2M-IT sai useita uusia omistaja-asiakkaita, ja palveluilla on ollut ja on kova kysyntä. Vuosi 2018 oli hyvin voimakkaan kasvun aikaa. Fuusion jälkeen panostettiin palvelujen kehittämiseen ja toiminnan laatuun, mikä näkyy esimerkiksi palvelunhallinnan johtamisjärjestelmän sertifioinneissa.

Millaisia suunnitelmia 2M-IT:llä on vuodelle 2019?

Nyt on hyvä tilanne lähteä vuoteen 2019 rakentamaan yhtiön toimintaa. Tammikuussa vahvistettiin strategia, jonka jalkauttamista ja toimenpidesuunnitelmia tehdään parhaillaan.

Strategia painottuu neljään pääteemaan, joita ovat:

 • Palvelujen tuottavuuden ja palvelutason jatkuva parantaminen
 • Asiakkaan ongelmia ratkova ICT-palveluintegraattori
 • Kirivaihde toiminnan kehittämisessä
 • Omistajien APTJ-palvelut muuttuvassa toimintaympäristössä

Olemme saaneet paljon kiinnostuneita yhteydenottoja, joten saamme varmasti lisää omistaja-asiakkaita myös tänä vuonna. Tarjoamme omistaja-asiakkaille hyvät, toimivat ja laadukkaat palvelut. Tällä hetkellä olemme tiiviisti mukana asiakkaiden kanssa suunnittelemassa tulevaisuuden APTJ-palvelujen järjestelmähankinnan etenemistä.

Maakuntauudistus on myös mielenkiintoisessa vaiheessa eikä vielä voida varmuudella sanoa, mitä tapahtuu. Olemme mukana maakuntien rakentamisessa, mikäli uudistus toteutuu. Joka tapauksessa on nähtävissä, että muutoksia tulee tapahtumaan ja olemme mukana tekemässä uusia ratkaisuja ja palveluja.

Palveluille on kova kysyntä ja yhtiön tulee valmistautua siihen, että sillä on osaamista ja resursseja myös jatkossa. Osaamisen johtamisen kautta tulee varautua myös osaamisen uudistamiseen erityisesti uusien APTJ-järejstelmien osalta. Uusien omistajien kautta palveluiden kysyntä laajenee. Toisaalta olemassa olevat asiakkaat haluaisivat ostaa lisää palveluja. Nyt on tärkeää miettiä keinot, joilla vastataan palvelujen kysynnän kasvuun.

Mitä merkkejä on nähtävissä tulevista muutoksista vuodelle 2019?

Sähköiset palvelut ja ePalvelut kiinnostavat valtavasti asiakaskuntaamme. Lähivuosina tullaan varmasti näkemään sähköisten palvelujen voimakkaampi mukaantulo ja niitä viedään myös lähemmäksi kansalaisia esimerkiksi kotiin. Vastaamme kysyntään parhaiten tilanteeseen soveltuvilla ratkaisuilla ja tällä tavalla mahdollistamme erilaisten palvelujen luomista ja tuotantoa.

 

Satu Ylisiurua-Hemminki
Lakiasianjohtaja
2M-IT Oy

Kirjoittaja toimii lakiasianjohtajana 2M-IT Oy:ssa ja on aiemmin toiminut mm. Vimana Oy:ssä hankinta- ja lakiasianjohtajana ja Maaseutuvirastossa ICT-yksikön johtajana.

2M-IT:n osakaskokous asetti yhtiölle nimitystoimikunnan

2M-IT:n osakaskokous asetti yhtiölle nimitystoimikunnan ja valitsi sen jäsenet 13.12.2018. Enemmistöomistajia edustavat Leena Setälä ja Keijo Siiskonen. Vähemmistöomistajia edustavat Juhani Pilpola ja Lauri Ämmälä.

Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella yhtiön hallituksen jäsenten valintaan liittyvät asiat yhtiökokoukselle. Työtä ohjaa vahvistettu työjärjestys ja osakassopimus. Nimitystoimikunta tulee olemaan yhteydessä omistajien edustajiin valmisteluun liittyen ja toivoo myös aktiivisia yhteydenottoja tähtäimenä hyvän uuden hallituksen muodostaminen.

Toimintamme laajenee

2M-IT:n toiminta-alue on kasvanut vuonna 2018. 2M-IT palvelee omistaja-asiakkaitaan jo yhteensä 14 maakunnan ja 15 sairaanhoitopiirin alueella.

Vuoden 2018 aikana uusiksi omistajiksemme ovat liittyneet:

 • Kaskisten kaupunki
 • Kristiinankaupunki
 • Laihian kunta
 • Laitilan kaupunki
 • Lapin sairaanhoitopiiri
 • Länsirannikon Työterveys Oy
 • Maalahden kunta
 • Närpiön kaupunki
 • Pietarsaaren kaupunki
 • Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
 • Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
 • Pöytyän kunta
 • Säkylän kunta
 • UNA Oy
 • Vaasan kaupunki
 • Vöyrin kunta

2M-IT:n osakkuus tarjoaa omistaja-asiakkaille tien kattavien ICT-palveluidemme piiriin.

2M-IT:n kotiin vietävien palvelujen palvelualusta hankintavaiheeseen

Tulevaisuudessa kotihoidon asiakkaiden ja ammattilaisten arkea helpottamaan hankitaan lisääntyvissä määrin etäseurantaa ja -hallinnointia tukevia teknologioita, jonka johdosta perinteisiä käyntejä voidaan korvata virtuaalikäynneillä. Lääkäripalveluita tullaan myös toimittamaan entistä enemmän virtuaalisina konsultointipalveluina kotona työskenteleville kotihoidon ammattiryhmille. Edellytyksenä tälle on tuottaa etänä työskentelevälle lääkärille tarvittava informaatio teknologiaa käyttäen.

Hankittava palvelualusta tukee organisaatioiden toimintaprosesseja ja on osa suurempaa toiminnanohjauksen kokonaisuutta. Kotiin vietävät palvelut pitää voida kytkeä organisaation muuhun toimintaan ja niiden kehitys tulee pohjautua mahdollisuuksien mukaan jo olemassa oleviin avoimiin ratkaisuihin.

Tavoitteena joustava hoitotyö yhdessä asiakkaan kanssa

Hankinnan kohteena olevan ratkaisun tavoitteena on kehittää osallistuvien organisaatioiden kotihoidon, kotisairaanhoidon sekä kuntouttavan kotona tapahtuvan toiminnan toiminnanohjausta ottamalla käyttöön kotiin vietävien palvelujen palvelualusta.

Ekosysteemin eli palvelualustan ympärille rakentuvat palvelut toteutetaan aktiivisesti kehittyvän palvelukokonaisuuden periaatteella ja kansalainen keskiössä. Julkisen sektorin palvelut tukevat palvelualustan avulla entistä paremmin kotona pärjäämistä ja ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa. Palvelualusta mahdollistaa tulevaisuudessa myös hyvinvoivan kansalaisen oman terveyden seurannan mahdollistamalla omien hyvinvointia tukevien palvelujen liittämisen palvelualustaan.

Kotiin vietävien palvelujen palvelualusta ja asiantuntijapalvelu hankintaan

Hankkeen seuraava etappi on kotiin vietävien palvelujen palvelualustan ja sen toteuttamiseen tarvittavan asiantuntijaresurssien hankinta, joka on tarkoitus saada valmiiksi kevään 2019 aikana.

Hankintaa on valmisteltu yhteistyössä EKSOTE:n, PHHYKY:n sekä EPSHP:n asiantuntijoiden kanssa. Palvelukokonaisuutta rakennetaan ja kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa.

Hankintailmoitus ja osallistumispyyntö on julkaistu Hilmassa. Osallistumishakemukset tulee jättää 21.01.2019 klo 12.00 mennessä.

2M-IT:n toimitusjohtaja Jari Nevalainen odottaa kilpailutuksen tuottavan ICT-ratkaisuja, jotka mahdollistavat vanhuksille kotona tarjottavien palvelujen tuomisen uudelle tasolle. Jotta saataisiin parhaat ratkaisut, toivotaan mahdollisimman monen ICT-yrityksen osallistuvan hankintaprosessiin.

Lisätietoa:

Jari Nevalainen, toimitusjohtaja / 2M-IT, jari.nevalainen@2m-it.fi

Satu Ylisiurua-Hemminki, lakiasiainjohtaja / 2M-IT, satu.ylisiurua-hemminki@2m-it.fi

2M-IT Oy

2M-IT on julkisomisteinen, voittoa tavoittelematon, 13 maakunnan ja 14 sairaanhoitopiirin alueella toimiva Suomen suurin sote ICT-palveluja tuottava osakeyhtiö.

Olemme vastuumme tunteva, omistajien toimintaa tukevaa kehittäjäkumppani. Kehitämme tulevaisuuden palveluja kansalaisten ja ammattilaisten käyttöön huomioiden asiakkaiden muuttuvat tarpeet. Keskeisimmät palvelumme ovat sote-ammattilaisjärjestelmien tuotannon aikaiset palvelut, modernit infrapalvelut, projektitoiminta ja kehittäminen. Lisäksi tuotamme laadukkaita ja kustannustehokkaita tukipalveluja.

2M-IT:n vuosi 2018 ja ajatukset vuodelle 2019

Vuosi 2018 lähestyy loppuaan ja on aika tehdä yhteenveto menneestä sekä pohtia tulevaa.

Kuluva vuosi on ollut merkittävä 2M-IT:lle ja sen henkilökunnalle. Alkuvuonna rakensimme uutta organisaatiota ja tulevia toimintamalleja Medbitin ja Medi-IT:n fuusioitumista varten.

1.3.2018 fuusion jälkeen totuttelimme uusiin yhteistyömalleihin ja työkavereihin. Samaan aikaan yhtenäistimme toimintamalleja sertifikaattityön myötä. Seuraavan generaation asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyen teimme paljon työtä, jotta meillä olisi tarvittavaa osaamista tätä uudistusta varten. Nyt meillä on myös hyvä tilannekuva siitä, mitä on tapahtumassa.

Ahkera työmme on myös tuottanut konkreettisia tuloksia. Palvelunhallinnan johtamisjärjestelmällemme myönnettiin ISO 9001:2015 ja ISO/IEC 20000-1:2011 -sertifikaatit, jotka 2M-IT sai ensimmäisellä yrittämällä. Olemme päässeet mukaan asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamisiin muun muassa Keski-Suomen hankkeeseen ja mahdollisesti seuraavaan rinnakkaiskilpailutushankkeen liikkeelle lähtöön. Sote- ja maakuntauudistukseen liittyen olemme olleet mukana suunnittelemassa tietohallinnon ja ICT:n laajaa kokonaisuutta useassa maakunnassa.

Asiakkailta saatu palaute 2M-IT:n toiminnasta on ollut pääosin positiivista. Olemme tiedostaneet, että isot hankkeet ja projektit ovat syöneet 2M-IT:n ketteryyttä ja parannamme tätä jatkossa.

Vuonna 2018 olemme työstäneet myös sitä, mikä on 2M-IT:n brändi, visio, arvot, missio ja strategia. Strategialle iso kulmakivi on se, miten käy maakuntauudistuksen kanssa. Vuoden vaihteen jälkeen olemme todennäköisesti siinä pisteessä, että tiedämme, mikä oli lopputulos.

Vuoteen 2019 siirrymme positiivisin mielin. Kaikki työ, mitä vuoden 2018 aikana on tehty, näyttäisi olleen hyvä tapa edistää ICT:n ja kehittämistyön tarjontaa omistajillemme.

Mielestäni koko 2M-IT:n porukka on tehnyt valtavan hienon työn.  Iso kiitos kaikille mahtavasta yhteistyöstä.

Kuuntele nämä Jarin kirjoittamat ajatukset myös ainutlaatuisesta podcastista:

Jari Nevalainen
Toimitusjohtaja
2M-IT Oy

Vimanan johto vieraili 2M-IT:llä. Yhteistyössä olemme vahvempia.

Viime perjantaina 2M-IT:n Turun toimistolla oli vierailulla Vimanan toimitusjohtaja Kalle Toivonen, hallituksen puheenjohtaja Mirjami Laitinen (VM) ja hallituksen jäsen Tiina Pesonen (STM). Isäntinä toimivat 2M-IT:n toimitusjohtaja Jari Nevalainen, hallituksen puheenjohtaja Arja Pesonen sekä lakiasiainjohtaja Satu Ylisiurua-Hemminki.

Tapaamisessa käytiin hyvää keskustelua yhteistyömalleista, joista pitäisi päästä sopimaan käytännössä. Nevalaisen mukaan kaksi vuotta on kovin niukka ajanjakso maakunnan muodostamisen edellyttämien suurten ICT-muutosten läpivientiin.

Vierailun yhteydessä johtava hankepäällikkömme Jukka Annunen esitteli viiden maakunnan ICT-esivalmistelun havainnekuvaa. Vieraat pääsivät myös tutustumaan perhe- ja perusturvaministeri Annika Saarikonkin suosittelemaan MunKlinikka-etävastaanotto ja eSeinä-konseptiin.

Kiitokset teille käynnistä. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin!

 

Kuvassa Kalle Toivonen (vas.), Tiina Pesonen, Arja Pesonen, Mirjami Laitinen, Satu Ylisiurua-Hemminki, Jari Nevalainen.

Hyvää itsenäisyyspäivää!

Paljon onnea rakas Suomi!

Suomen järvet ja metsät kertovat myös juuristamme. Ne kertovat siitä, kenelle teemme töitä ylpeydellä ja välittävällä otteella – Suomen kansalle.

Pidetään yhdessä huolta toisistamme ja hyvinvoivasta Suomesta.

Hyvää itsenäisyyspäivää!

Yhteistyöllä tulevaisuutta rakentaen – Turun kauppakamari vieraili 2M-IT:llä

Turun kauppakamarin ICT-valiokunnan jäsenet verkostoituivat, vaikuttivat ja kokoontuivat torstaina 22.11.2018 2M-IT:n Turun toimipisteellä.

”Turun kauppakamarissa on 11 valiokuntaa, joilla kaikilla on neljä varsinaista kokousta vuodessa. ICT-valiokunta on äärimmäisen aktiivinen ja kokoontuu myös kokousten välillä, noin kuukausittain. Varsinaiset kokoukset ja myös ylimääräiset kokoukset pyritään järjestämään valiokunnan jäsenen yrityksessä tai toimintaympäristössä. Tämä tuo toimintaan lisäarvoa ja on jäsenyrityksille hyvä tapa näkyä muille yrityksille”, kertoo Kaisa Leiwo, Turun kauppakamarin toimitusjohtaja ja ICT-valiokunnan sihteeri.

Vuosittain Turun kauppakamarin valiokunnissa vaikuttaa noin 300 jäsenyrityksen aktiivia. Valiokuntatyö on yksi kauppakamarin tärkeimmistä vaikuttamisen keinoista. Valiokunnan jäsenille kokoukset ovat loistava verkostoitumis- ja törmäyskanava.

Valiokunnan kokouksissa käsitellään ajankohtaisia aiheita. Kokoukset järjestetään usein yritysten tiloissa, jolloin esityslistalle on varattu aikaa isäntäyrityksen toiminnan esittelylle. 22.11.2018 kokouksessa keskustelun aiheeksi nousi muun muassa digitalisaatio. Lisäksi 2M-IT:n toimitusjohtaja Jari Nevalainen esitteli yrityksen toimintaa.

Kaisa Leiwo oli vaikuttunut 2M-IT:n toiminnasta: ”Jarin esityksen perusteella 2M-IT:n toiminta vaikuttaa varsin kasvavalta. Yrityksestä tuli hyvin dynaaminen vaikutelma. Turun toimiston miljöö oli moderni ja sopii laajentuvalle yritykselle. 2M-IT:n toiminta on heterogeenista ja toimintaympäristö on haastava, mikä kertoo samalla myös koko it-alasta.”