Tiivis työpari-työskentely lisäsi ymmärrystä ja toi sujuvuutta ICT-muutoshankkeeseen

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen mittavassa ICT-muutoshankkeessa luotiin uusi toimintamalli yhdessä 2M-IT:n kanssa. Se auttoi pitämään monet langat käsissä, paransi tiedonkulkua ja lisäsi ymmärrystä projektien haasteista. Tiivis, jatkuva yhteistyö tuo yhä Varhalle arvokasta tietoa työntekijöiden kohtaamista ongelmatilanteista.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valmisteluorganisaatio perustettiin joulukuussa 2021. Organisaation kuusihenkinen ICT-valmistelutiimi oli vastuussa kymmenien ICT-projektien läpiviennistä, mikä tarkoitti, että yhdellä projektipäälliköllä oli lukuisia päällekkäisiä projekteja edistettävänään.

– Haaste oli valtava ja tätä taklaamaan loimme käytännön työn kautta yhdessä 2M-IT:n kanssa mallin työpari-työskentelyyn. Se tarkoitti, että jokaisessa projektissa oli projektipäällikkö sekä meiltä että 2M-IT:ltä, kertoo muutoshankkeen ohjelmajohtaja, kehittämispäällikkö Meri-Tuulia Kaarakainen.

Säännölliset palaverit helpottivat arkea

Työskentelymalliin kuuluivat paitsi koko hankkeen seurantakokoukset myös projektikohtaiset seurantapalaverit, joihin molemmat projektipäälliköistä osallistuivat. Säännölliset palaverit lisäsivät tiedonkulkua ja läpinäkyvyyttä molemmin puolin.

Kuten Kaarakainen toteaa, projektityö on aina omanlaistaan – viivästymisiä tulee eteen ja kaikkia riskejä ei aina heti pystytä tunnistamaan. Hän kertoo, että ennen uutta työpari-työskentelymallia organisaatiossa oli enemmän epätietoisuutta, miksi esimerkiksi jokin projektin vaihe ei etene.

– Työskentelymalli auttoi meitä tuntemaan toisemme ja luomaan yhteisiä palaverirutiineja ja seurantakäytäntöjä. Nyt kun läpinäkyvyys on kasvanut, tiedämme molemmilla puolilla paremmin kulloisetkin haasteet ja yritämme yhdessä ratkoa niitä. Työskentelymalli on myös tuonut selvyyttä siihen, keneltä tiettyyn ongelmaan tarvitaan linjaus – 2M-IT:läiset eivät voi ratkaista asiaa, joka kaipaa Varhan sisäistä linjausta, toteaa Kaarakainen.

Arvokasta tietoa toiminnan kehittämiseen

Kriittiset muutoshankkeet on viety läpi ja nyt hyvinvointialueella päästään käynnistämään toisen vaiheen projekteja. Hyvinvointialueen sisällä halutaan yhtenäistää järjestelmiä ja luoda yhteisiä prosesseja. Kun päästään pienempään määrään eri järjestelmiä, se vähentää kustannuksia ja mahdollistaa toiminnan kehittämisen.

– Tiiviin kumppanuuden ansiosta voimme tuoda avoimesti puolin ja toisin kehitystarpeita keskusteltavaksi.

Varhalle arvokasta tietoa on esimerkiksi 2M-IT:n ylläpitämän Service Deskin keskustelut. Jos tietty asia toistuu HelpDesk-pyynnöissä, tuodaan se esille yhteisissä keskusteluissa.

– Se voi olla tarve uudelle palvelulle tai indikaattori meille siitä, että tiedotus tai koulutus pitää meillä sisäisesti kohdistua tiettyyn asiaan. Se on kullanarvoista tietoa, mitä emme saa mistään muualta. Kokemustemme pohjalta meidän on hyvä jatkaa toimintamme ja yhteistyömme kehittämistä edelleen, sanoo Kaarakainen.

 

Teksti: Anna Korpi-Kyyny, Hansdotter Oy

Kuva: Tuomas Hinkkanen, Hansdotter Oy

Teknologia ratkaisee hopeisen siirtymän

Ratkaisut ikäihmisten turvalliseen kotona asumiseen ovat jo olemassa. Digitalisaatio, datan ja tekoälyn mahdollisuudet sekä asiakkuudenhallinta yhdessä toiminnanohjauksen kanssa varmistavat hoidon jatkuvuuden ja turvallisen kotona asumisen.

Hyvinvointialueiden nykyisessä palvelu- järjestelmässä yhtenä haasteena on tarve löytää ratkaisuja toimialan ikääntyvien ihmisten palvelutarpeeseen. Sosiaali- ja terveysministeriön hankkeissa on pilotoitu muun muassa kotiin vietäviä teknologisia ratkaisuja. Kokemukset ovat olleet hyviä, tosin tarvitaan lisää yhdessä tekemistä, jotta uudet toimintamallit integroituvat osaksi kokonaisuutta ja toimintamallit saadaan skaalattua alueen tulevaa kysyntää vastaaviksi.

– Digitaalisuuden, datan ja tekoälyn avulla voidaan ratkaista hoidon ja palvelujen jatkuvuus sekä kotona asumisen mahdollistavan toimintamallin laajentaminen. STM on tehnyt merkittävää työtä teknologisten ratkaisujen pilotoinnissa. Data voi toimia sekä omalääkärinä että voinnin sekä pärjäämisen seuraajana, kun analytiikalla, datan prosessoinnilla ja tekoälyllä koostetaan eri lähteisiin hajautuneesta tiedosta yhtenäinen kuva asiakkaan tilasta. Tämä data tuodaan asiakkaan oman hoitotiimin hyödynnettäväksi helposti ja hälyttää, jos henkilön tilanteessa tapahtuu muutos, sanoo hankejohtaja Tapio Järvenpää 2M-IT:ltä.

Kun laadukasta dataa on saatavilla koko hyvinvointialueen tasolla, voidaan esimerkiksi asiointikäyttäytymisestä tunnistaa eri asiakassegmenttejä, joita yhdistävät samat tarpeet. Datasta voidaan löytää esimerkiksi riskiryhmiä, tehdä tietoon perustuvia päätelmiä ja hoitosuunnitelmia, seurata potilaiden tilaa ja hoitovastetta sekä ohjata omahoitoa.

– Datan hyödyntäminen parantaa ennaltaehkäisyä ja varhaisen puuttumisen sekä kotona pärjäämisen seurannan toteuttamisen täysin uudella tasolla. Kun te- koäly seuraa jatkuvasti datan muutoksia ja tuo poikkeamat ammattilaisten arvioitavaksi, niin ymmärretään nopeasti kotona asuvan palvelutarve ja voidaan optimoida resurssien käyttöä, uskoo 2M-IT:n Asiakkuudenhallinnan ja toiminnanohjauksen tiimipäällikkö Sami Järvinen.

Ikäihmisen voinnin seurannassa puhelin- ja digipalveluiden yhdistäminen teknologisiin ratkaisuihin tarjoaa mahdollisuuden proaktiivisen palvelumallin rakentamiseen. Tämä tarkoittaa, että aiemmin pilotoidut teknologiaratkaisut voidaan skaalata alueen tarvitsemassa laajuudessa. Kaikille ikäihmisille voidaan tarjota ajankohtaista tietoa, neuvontaa ja tukea heidän omassa kodissaan.

Aiemmat STM:n hankkeet ovat osoittaneet, että teknologisten ratkaisujen ja datan hyödyntämisen avulla voidaan varmistaa sujuva ja turvallinen hopeinen siirtymä. Kotiin tarjotut palvelut ovat edistäneet hyvinvointia ja tuoneet kustannussäästöjä terveydenhuollon järjestelmälle.

– Kun data käytetyistä palveluista ja voinnista on digitaalisesti kerätty, voimme osallistaa hoitoon ja sen seurantaan paremmin myös esimerkiksi potilaan lä- heiset. Yhteistyö eri sidosryhmien, kuten terveydenhuollon ammattilaisten, yritysten ja ikäihmisten läheisten, välillä on ratkaisevaa onnistuneiden ja käyttä- jälähtöisten ratkaisujen saavuttamiseksi, Järvenpää jatkaa.

Kokonaisvaltainen toiminnan kehittäminen on yhä tärkeämpää.

– IT ja digitaalisuus mahdollistavat vaikuttavat ratkaisut vain, jos sen potentiaali todella hyödynnetään yhdessä alueen palvelutuotannon kanssa, muistuttaa 2M-IT:n toimitusjohtaja Jari Nevalainen.

Kun asiakas on kehittämistyön keskiössä, se pakottaa luomaan toimintamalleja ja etsimään ratkaisuja, jotka helpottavat myös ammattilaisten työkuormaa ja vapauttavat työpäivästä aikaa merkitykselliseen työhön esimerkiksi kirjausten ja tiedonhaun sijaan. Arjen työtä sujuvoittavat ratkaisut ovat kriittisiä työvoi- mapulasta kärsivällä alalla.

Läpinäkyvyys taas on asiakkaalle tärkeää – hänen tulee tietää, kuka hänen hoidostaan ja sen etenemisestä vastaa.

Tämä tuo asiakkaalle tunteen siitä, että hänen asiansa on tärkeä ja häntä on kuultu.

– Mahtavaa tässä on, että ei tarvitse keksiä mitään uutta, sillä olemassa olevilla ratkaisuilla ja opeilla tehdyistä pilottihankkeista päästään jo pitkälle. Kun yhdistetään digitaaliset palvelut, kotiin vietävät ratkaisut, datan hyödyntäminen ja tekoäly alueiden palvelutuotantoon kehittämiseen, saadaan aikaan erinomaisia ratkaisuja.

– Yhdessä voimme tarjota ikäihmisille laadukkaita palveluita, jotka mahdollistavat heidän turvallisen asumisensa kotonaan. Me 2M-IT:ssä näemme, että nyt tehtyjä kokeiluja tulisi laajentaa hyvinvointialueille ja olemme valmiita käärimään hihat yhdessä heidän kanssaan, Nevalainen sanoo.

Tekoäly voi

 • seurata vanhuksen tilaa kertovien antureiden dataa, kuten sykettä, liikettä ja unen laatua. mikäli poikkeamia havaitaan, tekoäly voi lähettää hälytyksen vanhukselle tai ilmoittaa havainnosta hoitotiimille.
 • tuoda ratkaisuja ikääntyneiden yksinäisyyteen tarjoamalla seuraa ja keskustelukumppanuutta, kun ikääntyneet voivat käydä keskusteluja tekoälyn avustuksella, jolloin heidän ei tarvitse tuntea olevansa yksin.
 • tarjota viihdettä ja mahdollisuuksia osallistua erilaisiin aktiviteetteihin, kuten musiikin kuunteluun tai pelien pelaamiseen.
 • auttaa vanhuksia kokonaisvaltaisessa hoidossa tarjoamalla muistutuksia lääkkeiden ottamisesta, ruokailuajoista ja muista tärkeistä tehtävistä.
 • seurata vanhuksen päivittäistä toimintaa ja antaa suosituksia terveellisistä elämäntavoista, kuten liikunnasta ja ravitsemuksesta.
 • kerätä tietoa vanhuksen päivittäisistä rutiineista ja tarjota raportteja hoitotiimille, jotta hoito voidaan mukauttaa yksilöllisiin tarpeisiin.

 

Teksti: Anna Korpi-Tyyny

Strategist, creative Hansdotter Oy

Artikkeli julkaistu myös Terveys ja talous ry -lehdessä 3/2023

 

 

Tervetuloa keskustelemaan kanssamme SuomiAreenaan, kansalaistoripaikalle 19!

Hyvinvointialueet ovat aloittaneet toimintansa tänä vuonna. Minkälaisia ratkaisuja alueet tarvitsevat jatkossa talouden tasapainottamisessa, väestön ikääntyessä ja työvoimapulan kasvaessa?

Voidaanko digitaalisuuden, datan ja tekoälyn avulla ratkaista hoidon ja palvelujen jatkuvuus sekä kotona asumisen mahdollistavan toimintamallin laajentaminen?

Tule kanssamme SuomiAreenaan keskustelemaan, minkälaisten ratkaisujen avulla sujuvoitetaan sote-palveluita ja lisätään niiden vaikuttavuutta.

Löydät meidän kansalaistoripaikalta 19, tervetuloa!

#yhdessäenemmän #sote #ict #suomiareena2023 #kansalaistoripaikka19 #ratkaisut #palvelut #turvallisestikotona #sujuvaahoitoajapalvelua #tietojajohtamiseen #suojassauhkilta #konsultointiamuutokseen #pori #suomiareena

Sujuvaa sotea -podcast Spotifyssä ja Youtubessa

Sujuvaa Sotea -podcastissa puhutaan sujuvasti sotea ja keskustellaan aiheista, joiden avulla voidaan sujuvoittaa ja turvata suomalaista julkista sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

Podcastin tarjoaa 2M-IT Oy, joka on hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon ICT-ratkaisuja ja niiden tukea tuottava julkisomisteinen yhtiö.

Jakso 5, Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivät 2023. Jaksossa ovat puhumassa hostin, tunnekouluttaja & tietokirjailija Camilla Tuomisen kanssa Kimmo Alaniska, johtaja, sote-IT-ratkaisut, CGI, sekä Rauno Jalava, johtaja, yhteiskuntasuhteet, Tietokeskus. Aiheena on tapahtuma nimeltään Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivät. Minkälainen tapahtuma on kyseessä ja minkälaisista teemoista tapahtumassa puhutaan vuonna 2023?

Jakso 4, In-house-yhtiöt. Sujuvaa sotea -podcastin neljännessä jaksossa host Camilla Tuominen keskustelee Keski-Suomen hyvinvointialueen tietohallintojohtaja Ari-Pekka Paanasen ja digijohtaja Jari Porrasmaan kanssa in-house-yhtiöistä. Mitä tarkoittaa in-house-yhtiö ja mitä hyötyä sellaisesta on hyvinvointialueille?

Jakso 3, Hyvinvointialueet. Jaksossa puhumassa hostin, tunnekouluttaja & tietokirjailija Camilla Tuomisen kanssa Toni Suihko. Pitkään sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen parissa työskennellyt Suihko oli podcastin äänitysvaiheessa 2M-IT:llä Ratkaisupalveluiden liiketoimintajohtajana, mutta siirtyi loppuvuodesta 2022 Oma Hämeen tietohallintojohtajaksi.

Jakso 2, Kyberturva. Jaksossa puhumassa 2M-IT:n kyberturvapäällikkö Rami Kokkala sekä hostina tunnekouluttaja & tietokirjailija Camilla Tuominen.

Jakso 1, Tietojohtaminen. Jaksossa puhumassa 2M-IT:n Tietojohtamisen yksikön päällikkö Katja Antikainen sekä hostina tunnekouluttaja & tietokirjailija Camilla Tuominen.

2M-IT tekee vaikuttavia asiakas- ja potilastietojärjestelmähankintoja

Asiakas- ja potilastietojärjestelmät (APTJ) ovat välttämätön osa hyvinvointialueiden arkea. Sote-uudistuksen myötä kaupunkien ja kuntien hyvinvointiorganisaatiot yhdistyivät, mutta järjestelmäkokonaisuus ei ole vielä yhdistynyt. Tämä tarkoittaa sitä, että tietoja on hyvinvointialueen sisällä monessa eri järjestelmässä.

Rikkonainen järjestelmäkokonaisuus haittaa sujuvaa toimintaa arjessa ja toiminnassa, eikä kehittäminen onnistu. Alueet tarvitsevat kehittyäkseen ja toimintaa tehostaakseen yhtenäiset tietojärjestelmät. Parhaillaan on käynnissä useita kilpailutuksia asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyen, joita 2M-IT tekee yhdessä asiakkaidensa kanssa.

2M-IT toteuttaa asiakas- ja potilastietojärjestelmähankintoja yhdessä hyvinvointialueiden kanssa
Hyvinvointialueiden in-house-yhtiönä 2M-IT:n tärkeä tehtävä on tukea hyvinvointialueiden ICT-kehittämistä ja tarjota asiakkaille keskitetty osaaminen ja resurssit.

– 2M-IT tuo hankintoihin erityislaatuisen osaamiskombinaation ICT-hankintaosaamista, järjestelmien ja palvelujen tuntemusta sekä teknologiaymmärrystä. Hyvinvointialueet hyötyvät myös siitä, että 2M-IT tekee asiakas- ja potilastietojärjestelmähankintoja usealle eri asiakkaalleen: tämä tuo kilpailutukseen kustannustehokkuutta, keskitettyä osaamista ja ymmärrystä markkinoiden toiminnasta, sanoo Satu Ylisiurua-Hemminki, 2M-IT:n liiketoimintajohtaja Hankinta- ja käyttöönottopalveluista.

Satu Ylisiurua-Hemminki (kuva: Samu Lehtinen)

2M-IT voi tuottaa koko järjestelmän elinkaaren asiakkaille. Hankintavaihetta seuraavassa käyttöönottoprojektissa 2M-IT tarjoaa asiakkaalle käyttöönottoprojektin, jossa asiantuntijat tuntevat jo hankinnan kohteen ja palvelun kokonaisvaltaisesti, sekä sen jälkeen laajasti erilaiset tukipalvelut osana ylläpitoa.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmähankinnassa asiakas määrittää tarpeen ja tavoitteen
2M-IT toteuttaa hankintoja tiiviisti yhdessä hyvinvointialueiden kanssa. Vaikka uuden APTJ-järjestelmän hankinta on lyhin osa järjestelmän elinkaarta, on se kuitenkin tärkeä ja kriittinen vaihe: hankintavaiheessa valitaan hyvinvointialueelle pitkään tulevaisuuteen kantava järjestelmä.

Järjestelmän hankintavaiheen kustannukset ovat tyypillisesti vain muutamia prosentteja järjestelmän koko elinkaaren kustannuksista. Suunnittelu- ja hankintavaiheessa kiinnitetään kuitenkin koko järjestelmän elinkaaren aikaiset hyödyt sekä kustannukset. Tavoitteena on saada hyvinvointialueelle toimiva kokonaisuus, joka mahdollistaa toiminnan kehittämisen ja kehittymisen.

On tärkeää löytää luotettava ja toimiva järjestelmäkumppani, jolla on resursseja kehittää järjestelmää ja viedä sitä eteenpäin myös jatkossa. Vastuu järjestelmästä ja sen kehittämisestä on ja pysyy hankinnan jälkeenkin järjestelmätoimittajalla. Kehittämiseen liittyvää yhteistyötä voidaan kuitenkin tehdä usean hyvinvointialueen kesken, samoin erilaisia tukipalveluja voidaan kustannustehokkaasti toteuttaa useiden hyvinvointialueiden kanssa.

2M-IT:n kumppanina asiakas voi keskittyä hankinnassa toiminnallisuuksiin ja laadullisiin seikkoihin
2M-IT:llä on erityisosaamista ICT-hankinnoista ja käyttöönotoista esim. vanhojen järjestelmien uudistamiseen ja erillisten järjestelmien konsolidointi- ja yhtenäistämistarpeisiin liittyen. Yhdessä 2M-IT:n kanssa hankintaa tehdessä asiakas voi keskittyä tarvitsemiinsa toiminnallisuuksiin ja laadullisten seikkojen määrittelyyn.

Asiakas määrittelee tarpeita omista lähtökohdistaan käsin: minkälaisia jatkokehittämisen suunnitelmia on? Miten palveluita halutaan jatkossa kansalaisille tuottaa? Minkälaisia asioita uuden järjestelmän tulee mahdollistaa? Asiakkaan vastuulle kuuluu myös toiminnan kehittäminen ja yhteiset toimintamallit ja prosessit.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmäkilpailutuksia tehdään nyt paljon
Tämän vuoden aikana on käynnistetty jo useita asiakas- ja potilastietojärjestelmähankintoja. Varsinais-Suomen ja Satakunnan hyvinvointialueiden asiakastietojärjestelmäkilpailutusten hankintailmoitukset on julkaistu ja potilastietojärjestelmäkilpailutusten osalta valmistelut ovat pitkällä. Pohjanmaan hyvinvointialueen kattava laaja kilpailutus on alkanut viime kesänä ja sen osalta aletaan olemaan loppusuoralla. Lisäksi 2M-IT:n hankinta- ja juridiikkatiimi toimii myös joidenkin hyvinvointialueiden tukena ja vastuuroolissa heidän omissa APTJ-hankintaprojekteissaan.

Vaikka APTJ-hankinnat ovat tällä hetkellä pinnalla, 2M-IT tekee myös muita hyvinvointialueiden toiminnalle olennaisia ICT-kilpailutuksia asiakkaiden kanssa.

– Hyvinvointialuemuutoksen vuoksi myös muut ICT-hankinnat ovat nyt usein välttämättömiä. Hankinta- ja kilpailutustarvetta lisää myös digiasioinnin ja siihen liittyvien palvelujen merkittävä kasvu lähivuosina. Samat periaatteet, toimintamallit ja hyödyt konkretisoituvat myös niissä, Ylisiurua-Hemminki sanoo.

Lisätietoja:

Satu Ylisiurua-Hemminki,
liiketoimintajohtaja, Hankinta- ja käyttöönottopalvelut,
puh. +358503902417

2M-IT on mukana Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivillä 22.–24.5.2023 Turun Messukeskuksessa

Tervetuloa tutustumaan 2M-IT:n palveluihin osastolle 220!

Osastollamme tutustut Kyberturva- ja Turvallisesti kotona -palveluihimme. Asiantuntijamme kertovat sinulle mielellään myös Sujuvaa hoitoa ja palvelua-, Konsultointia muutokseen- ja Tietoja johtamiseen -palveluistamme.

2M-IT:n osastolla esittelemät palvelut linkittyvät vahvasti tapahtuman teemoihin, kuten tietoturva, tietosuoja ja pilvipalvelut sekä sähköiset välineet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä – missä on todistettu hyöty?

2M-IT:n osasto sijaitsee C-hallissa osastopaikalla 220. 

Tule tapaamaan meitä ja tutustumaan palveluihimme – sekä tietysti maistamaan viilentävää pehmistä! 🙂

Lämpimästi tervetuloa! 

#atkpaivat @FCG_Group 

 

2M-IT Oy:n sovelluspalveluiden ja tietotekniikkapalveluiden organisaatiomuutos on astunut voimaan 1.4.2023

Hyvinvointialueiden muodostumisen myötä 2M-IT:n organisaatiorakennetta on päivitetty palvelemaan tehokkaammin nykyisiä ja uusia asiakastarpeita. Haemme leveämpiä hartioita palveluidemme kehittämiselle, jotta voimme olla proaktiivisempia kumppaneita palveluiden kehittämisessä sekä tarttua asiakasympäristöjemme haasteisiin nopeammin. Organisaatiomuutoksella haemme tehokkaampaa yhteistyötä liiketoimintojen välille.

Yksi asiakkaillemme näkyvistä muutoksista ovat uudet palvelualueet, joiden toiminnasta vastaavat palvelujohtajat:

 • Potilastietojärjestelmät, Vesa-Pekka Leppänen (aloittaa 2.5.)
 • Oheis- ja tukijärjestelmät, Ari Räsänen (aloittaa 8.5.)
 • Tietoturva- ja pilvipalvelut, Rami Kokkala
 • ICT-palvelut, Juha Rouhiainen
 • Tukipalvelut, Ullamaija Kotiranta

Uuden organisaatiorakenteen tiimeineen näette tästä: Liite 1 organisaatiokaavio 1.4.2023 alkaen.

Lisätietoja organisaatiomuutoksesta ja sen mahdollisista vaikutuksista saatte liiketoimintajohtajiltamme:

 • Sovelluspalvelut: Kati Pöllänen, +358442231562
 • Tietotekniikkapalvelut: Marko Ranta, +358405528000
 • Ratkaisupalvelut: Arto Lehtokari, +358504129311
 • Hankinta- ja käyttöönottopalvelut: Satu Ylisiurua-Hemminki, +358503902417

 

2M-IT jatkaa yhteistyötä Johannes ”Hatsolo” Hattusen kanssa

 

 

Meillä oli ilo saada Johannes ”Hatsolo” Hattunen esiintymään viime keväänä Hämeenlinnassa järjestettyyn kehityspäiväämme. Jälleennäkemisen riemua sisältänyt päivä sai lisäpontta Hatsolon esityksestä, jossa hän kertoi omasta taustastaan ja matkastaan kohti Pariisin olympialaisia 2024. Tietysti Hatsolo opetti meille myös 2M-IT:n oman tanssin.

Yhteistyön avulla Hatsolo tukee henkilöstön jaksamista sote-muutoksessa ja 2M-IT tukee Hatsolon matkaa olympiavoittajaksi.  Haluamme tukea olympiaurheilua sekä Hatsoloa, sillä lapset ja nuoret tarvitsevat idoleita ja roolimalleja. Jokainen nuori ja lapsi – ja miksipäs ei aikuinenkin, tarvitsee idoleita ja kannustusta siihen, että riittää ja pärjää omana itsenään sekä uskaltaa seurata omia unelmiaan. Lapsuuden ja nuoruuden kasvukivuista, ennakkoluuloihin törmäämisestä ja oivalluksista Hatsolo kertoi meille kehityspäivässä oman tarinansa kautta.

Alla Johanneksen mietteitä yhteistyöhömme liittyen:

”Johannes, mitkä ovat sun suunnitelmat yläkoulun jälkeen?”, kysyi opettajani multa ysiluokan keväällä.

”Mä aion breikata ja musta tulee maailman paras!”, kuului meikäläisen tarmokas vastaus.

Opettajani ei vastauksestani innostunut, vaan kehotti vielä harkitsemaan muitakin vaihtoehtoja. Oli kuulemma tärkeä hankkia oikea ammatti, jolla on tulevaisuus. Mä en voinut ymmärtää opettajan sanoja. Mun mielestä breikki oli nimenomaan tulevaisuuden laji ja mikä tärkeintä breikki oli oleva mun tulevaisuus. Vastaavia keskusteluja on ollut satoja 2000-luvun ensimetreistä asti. Epäilijöitä kyseenalaistajia ja neuvojia riitti mutta harvassa olivat, jotka uskalsivat katsoa maailmaa samalla tavalla kuin me.

Kiitos 2M-IT kun annatte minulle mahdollisuuden sanoa itseäni ammattibreikkariksi ja valmistautua kilpailuihin ja mahdollistatte joka viikkoisen treenaamisen.

Kiitos Hatsolo ja tsemppiä meille kaikille!

 

#hyvinvointi #kehittyminen #lapset #nuoret #tulevaisuus #unelmat #välittäminen #olympialaiset #pariisi2024 #breaktanssi

Anu Hyppänen ja Kati Mäki ovat mukana 2M-IT:n johtoryhmässä henkilöstön edustajina

2M-IT:n henkilöstön hallintoedustajat Anu Hyppänen ja Kati Mäki ovat osallistuneet johtoryhmän työskentelyyn syksystä 2022 lähtien. Anun ja Katin varahenkilönä henkilöstön hallintoedustajana on Mikko Lämsä.

Alla Anun ja Katin kuulumisia johtoryhmätyöskentelystä. 

”Olemme osallistuneet 2M-IT:n johtoryhmätyöskentelyyn viikkotasolla maanantaisessa kokouksessa sekä kuukausittain pidettävässä F2F- kokouksessa eri paikkakunnilla. Valinta henkilöstönedustajiksi suoritettiin viime kesänä äänestyksellä ja on kunnia päästä edustamaan henkilöstöä yhtiömme johtoryhmään, kiitos siis kaikille meitä äänestäneille! 

Puolen vuoden kokemuksella johtoryhmätyöskentelystä voimme yksimielisesti todeta, että meidät on otettu avoimin mielin mukaan ja olemme johtoryhmän jäseninä siinä missä kaikki muutkin. Johtoryhmässä on käsitelty mm. tulevia organisaatiomuutoksia, tämänhetkistä tilannetta hyvinvointialueilla, tulevaisuuteen ennakoimista sekä siihen reagoimista. Kaiken ytimessä näyttäytyy kilpailukykymme säilyttäminen pitkällä tähtäimellä.  

Strategisen suunnittelun merkitys muuttuvassa toimintaympäristössä on noussut esille entistä vahvemmin henkilöstöedustuksen kautta. Omassa roolissamme pyrimme nostamaan esille henkilöstön hyvinvoinnin merkitystä sitä koskevissa asiakokonaisuuksissa. Mikäli 2M-IT:n henkilöstöllä on johtoryhmälle terveisiä tai toiveita esille nostettavista asioista, meihin saa hyvin mieluusti olla yhteydessä! 

Yhteistyön kautta näkyvyys johtoryhmän jäsenien työhön on syventynyt entisestään ja luottamus johtoamme kohtaan on kasvanut. Koemme, että johtoryhmän jäsenet ohjaavat yhtiötä tiiminä ja pyrkivät kehittämään meitä yhtiönä eteenpäin tiiviillä yhteistyöllä. Johtoryhmän jäsenet ovat hyvin omistautuneita asialleen ja uskomme vahvasti, että jokainen heistä pyrkii tekemään kaikkensa meidän ja yhtiömme hyväksi. Koemme lisäksi henkilöstön äänen kuuluvan johtoryhmässä. 

Ihanaa lopputalvea ja kevään odotusta kaikille!” 

2M-IT:n henkilöstön edustajat  

Anu Hyppänen, kehityspäällikkö ja Kati Mäki, erityisasiantuntija 

Kansainvälinen päivä tytöille ja naisille tieteen ja teknologian parissa 11.2.2023

Lauantaina 11.2.2023 vietetään kansainvälistä päivää tytöille ja naisille tieteen ja teknologian parissa. Unescon mukaan vain noin 30 % kaikista naisopiskelijoista valitsee korkeakouluopetuksessa STEM-alan (tiede, teknologia, insinöörityö ja matematiikka). 

Nadja Salimi työskentelee 2M-IT:llä tietoturva-asiantuntijana. Hän valmistui vuonna 2018 SAMKista tieto- ja viestintätekniikan insinööriksi. Parhaillaan hän täydentää osaamistaan kyberturvallisuuden osaajakoulutuksella töiden ohessa.

”Insinööriopintojeni aikana olin luokan ainoa nainen, samoin tällä hetkellä 2M-IT:llä olen tiimimme ainoa nainen. Minulla oli selkeät tavoitteet, enkä antanut tämän asian estää tavoitteideni saavuttamista,” Nadja kertoo ja täydentää, että hänet on otettu vastaan todella hyvin. 

Nadja kertoo, että tiimissä on todella hyvä työilmapiiri. ”Esihenkilö ja muut työkaverit ovat kannustavia ja he luottavat minuun”, hän toteaa. Hän ei koe, että saisi erilaista kohtelua sukupuolesta tai syntyperästä johtuen. ”Minun näkökulmiani ja ideoitani kuunnellaan ja kunnioitetaan. Pääsen osallistumaan suunnitteluun ja olen päässyt hyödyntämään opintoja työelämässä”, Nadja kertoo. 

Nadja kehottaa myös muita alasta kiinnostuneita naisia hakeutumaan teknologia-alalle, jos se kiinnostaa. ”Kannattaa ehdottomasti kuunnella omaa sydäntä eikä miettiä, että ala on miesvaltainen.” Hän kuvailee alaa äärimmäisen mielenkiintoiseksi, eikä ole katunut alavalintaansa. ”Haluan haastaa itseäni kybertuvallisuuden alalla myös tulevaisuudessa. Ala on elävä ja omaa osaamista kannattaa jatkuvasti kehittää”.