Teknologia ratkaisee hopeisen siirtymän

Ratkaisut ikäihmisten turvalliseen kotona asumiseen ovat jo olemassa. Digitalisaatio, datan ja tekoälyn mahdollisuudet sekä asiakkuudenhallinta yhdessä toiminnanohjauksen kanssa varmistavat hoidon jatkuvuuden ja turvallisen kotona asumisen.

Hyvinvointialueiden nykyisessä palvelu- järjestelmässä yhtenä haasteena on tarve löytää ratkaisuja toimialan ikääntyvien ihmisten palvelutarpeeseen. Sosiaali- ja terveysministeriön hankkeissa on pilotoitu muun muassa kotiin vietäviä teknologisia ratkaisuja. Kokemukset ovat olleet hyviä, tosin tarvitaan lisää yhdessä tekemistä, jotta uudet toimintamallit integroituvat osaksi kokonaisuutta ja toimintamallit saadaan skaalattua alueen tulevaa kysyntää vastaaviksi.

– Digitaalisuuden, datan ja tekoälyn avulla voidaan ratkaista hoidon ja palvelujen jatkuvuus sekä kotona asumisen mahdollistavan toimintamallin laajentaminen. STM on tehnyt merkittävää työtä teknologisten ratkaisujen pilotoinnissa. Data voi toimia sekä omalääkärinä että voinnin sekä pärjäämisen seuraajana, kun analytiikalla, datan prosessoinnilla ja tekoälyllä koostetaan eri lähteisiin hajautuneesta tiedosta yhtenäinen kuva asiakkaan tilasta. Tämä data tuodaan asiakkaan oman hoitotiimin hyödynnettäväksi helposti ja hälyttää, jos henkilön tilanteessa tapahtuu muutos, sanoo hankejohtaja Tapio Järvenpää 2M-IT:ltä.

Kun laadukasta dataa on saatavilla koko hyvinvointialueen tasolla, voidaan esimerkiksi asiointikäyttäytymisestä tunnistaa eri asiakassegmenttejä, joita yhdistävät samat tarpeet. Datasta voidaan löytää esimerkiksi riskiryhmiä, tehdä tietoon perustuvia päätelmiä ja hoitosuunnitelmia, seurata potilaiden tilaa ja hoitovastetta sekä ohjata omahoitoa.

– Datan hyödyntäminen parantaa ennaltaehkäisyä ja varhaisen puuttumisen sekä kotona pärjäämisen seurannan toteuttamisen täysin uudella tasolla. Kun te- koäly seuraa jatkuvasti datan muutoksia ja tuo poikkeamat ammattilaisten arvioitavaksi, niin ymmärretään nopeasti kotona asuvan palvelutarve ja voidaan optimoida resurssien käyttöä, uskoo 2M-IT:n Asiakkuudenhallinnan ja toiminnanohjauksen tiimipäällikkö Sami Järvinen.

Ikäihmisen voinnin seurannassa puhelin- ja digipalveluiden yhdistäminen teknologisiin ratkaisuihin tarjoaa mahdollisuuden proaktiivisen palvelumallin rakentamiseen. Tämä tarkoittaa, että aiemmin pilotoidut teknologiaratkaisut voidaan skaalata alueen tarvitsemassa laajuudessa. Kaikille ikäihmisille voidaan tarjota ajankohtaista tietoa, neuvontaa ja tukea heidän omassa kodissaan.

Aiemmat STM:n hankkeet ovat osoittaneet, että teknologisten ratkaisujen ja datan hyödyntämisen avulla voidaan varmistaa sujuva ja turvallinen hopeinen siirtymä. Kotiin tarjotut palvelut ovat edistäneet hyvinvointia ja tuoneet kustannussäästöjä terveydenhuollon järjestelmälle.

– Kun data käytetyistä palveluista ja voinnista on digitaalisesti kerätty, voimme osallistaa hoitoon ja sen seurantaan paremmin myös esimerkiksi potilaan lä- heiset. Yhteistyö eri sidosryhmien, kuten terveydenhuollon ammattilaisten, yritysten ja ikäihmisten läheisten, välillä on ratkaisevaa onnistuneiden ja käyttä- jälähtöisten ratkaisujen saavuttamiseksi, Järvenpää jatkaa.

Kokonaisvaltainen toiminnan kehittäminen on yhä tärkeämpää.

– IT ja digitaalisuus mahdollistavat vaikuttavat ratkaisut vain, jos sen potentiaali todella hyödynnetään yhdessä alueen palvelutuotannon kanssa, muistuttaa 2M-IT:n toimitusjohtaja Jari Nevalainen.

Kun asiakas on kehittämistyön keskiössä, se pakottaa luomaan toimintamalleja ja etsimään ratkaisuja, jotka helpottavat myös ammattilaisten työkuormaa ja vapauttavat työpäivästä aikaa merkitykselliseen työhön esimerkiksi kirjausten ja tiedonhaun sijaan. Arjen työtä sujuvoittavat ratkaisut ovat kriittisiä työvoi- mapulasta kärsivällä alalla.

Läpinäkyvyys taas on asiakkaalle tärkeää – hänen tulee tietää, kuka hänen hoidostaan ja sen etenemisestä vastaa.

Tämä tuo asiakkaalle tunteen siitä, että hänen asiansa on tärkeä ja häntä on kuultu.

– Mahtavaa tässä on, että ei tarvitse keksiä mitään uutta, sillä olemassa olevilla ratkaisuilla ja opeilla tehdyistä pilottihankkeista päästään jo pitkälle. Kun yhdistetään digitaaliset palvelut, kotiin vietävät ratkaisut, datan hyödyntäminen ja tekoäly alueiden palvelutuotantoon kehittämiseen, saadaan aikaan erinomaisia ratkaisuja.

– Yhdessä voimme tarjota ikäihmisille laadukkaita palveluita, jotka mahdollistavat heidän turvallisen asumisensa kotonaan. Me 2M-IT:ssä näemme, että nyt tehtyjä kokeiluja tulisi laajentaa hyvinvointialueille ja olemme valmiita käärimään hihat yhdessä heidän kanssaan, Nevalainen sanoo.

Tekoäly voi

  • seurata vanhuksen tilaa kertovien antureiden dataa, kuten sykettä, liikettä ja unen laatua. mikäli poikkeamia havaitaan, tekoäly voi lähettää hälytyksen vanhukselle tai ilmoittaa havainnosta hoitotiimille.
  • tuoda ratkaisuja ikääntyneiden yksinäisyyteen tarjoamalla seuraa ja keskustelukumppanuutta, kun ikääntyneet voivat käydä keskusteluja tekoälyn avustuksella, jolloin heidän ei tarvitse tuntea olevansa yksin.
  • tarjota viihdettä ja mahdollisuuksia osallistua erilaisiin aktiviteetteihin, kuten musiikin kuunteluun tai pelien pelaamiseen.
  • auttaa vanhuksia kokonaisvaltaisessa hoidossa tarjoamalla muistutuksia lääkkeiden ottamisesta, ruokailuajoista ja muista tärkeistä tehtävistä.
  • seurata vanhuksen päivittäistä toimintaa ja antaa suosituksia terveellisistä elämäntavoista, kuten liikunnasta ja ravitsemuksesta.
  • kerätä tietoa vanhuksen päivittäisistä rutiineista ja tarjota raportteja hoitotiimille, jotta hoito voidaan mukauttaa yksilöllisiin tarpeisiin.

 

Teksti: Anna Korpi-Tyyny

Strategist, creative Hansdotter Oy

Artikkeli julkaistu myös Terveys ja talous ry -lehdessä 3/2023